Allmänna villkor

Nedan hittar du allmänna villkor som du kan tillämpa för din webshop
kan använda. Observera: dessa allmänna villkor kan inte vara det
rättigheter härleds. Rådfråga en advokat om du är osäker
innehållet därav.

Artikel 1 – Definitioner
I dessa villkor gäller följande definitioner:
Betänketid: den period inom vilken konsumenten kan använda
utöva sin ångerrätt;
Konsument: den fysiska person som inte handlar med
utövande av yrke eller verksamhet och ett distansavtal
ingår med företagaren;
Dag: kalenderdag;
Varaktighet transaktion: ett distansavtal med avseende på
en serie produkter och/eller tjänster, leveransen och/eller
köpskyldigheten är spridd över tiden;
Hållbar databärare: alla medel som konsumenten eller
gör det möjligt för företagaren att få tillgång till information som är personlig för honom
riktade, lagra på ett sätt som framtida referens och
oförändrad återgivning av den lagrade informationen möjlig
gör.
Ångerrätt: möjligheten för konsumenten att
att avstå från ångerfristen från distansavtalet;
Entreprenör: den fysiska eller juridiska person som säljer produkter och/eller
tillhandahåller fjärrtjänster till konsumenter;
Distansavtal: ett avtal där, inom ramen för
av ett försäljningssystem organiserat av företagaren
avstånd till produkter och/eller tjänster, till och med ingående av
avtalet görs uteslutande av en eller
fler tekniker för distanskommunikation;

Teknik för distanskommunikation: verktyg som kan vara
används för ingående av avtal, utan
konsument och företagare befinner sig i samma rum samtidigt
samlade ihop.
Allmänna villkor: dessa allmänna villkor
av företagaren.

Artikel 2 – Företagarens identitet
Stockholm-Mode,
E-post: info@stockholm-mode.se

Artikel 3 – Tillämpning
Dessa villkor gäller för alla erbjudanden från
företagaren och om eventuellt träffat avtal om
avstånd och beställningar mellan företagare och konsument.
Innan distansavtalet ingås, texten
av dessa villkor tillgängliga för konsumenten
frågade. Om detta inte är rimligt möjligt, innan
distansavtal ingås, anges att
de allmänna villkoren finns att se hos företagaren och de
begäran från konsumenten så snart som möjligt kostnadsfritt
skickas.
Om distansavtalet ingås elektroniskt,
med avvikelse från föregående stycke och innan avtalet är
avståndet är stängt, texten i dessa villkor
göras tillgänglig för konsumenten elektroniskt
inställd på ett sådant sätt att den kan användas av konsumenten i en
kan enkelt förvaras på ett hållbart sätt
databärare. Om detta inte är rimligt möjligt, innan
distansavtalet ingås, anges
varav de allmänna villkoren kan vara elektroniska
uppmärksammas och att på begäran av konsumenten
elektroniskt eller på annat sätt kommer att vara kostnadsfritt
skickas.
I händelse av att utöver dessa allmänna villkor,
specifika produkt- eller tjänstevillkor gäller,
andra och tredje styckena gäller i tillämpliga delar och den
konsumenten i händelse av motstridiga villkor
alltid åberopa den tillämpliga bestämmelse som gäller honom
mest gynnsamma.
Om en eller flera bestämmelser i dessa allmänna villkor
vara ogiltigt eller förstört helt eller delvis när som helst
blir, då avtalet och dessa villkor för den
annat som är i kraft och den relevanta bestämmelsen kommer att överenskommas genom ömsesidig överenskommelse
utan dröjsmål ersättas av en bestämmelse om att omfattningen av
originalet så nära som möjligt.
Situationer som inte regleras i dessa allmänna villkor,
bör bedömas "i denna generals anda".
krav.
Osäkerheter om förklaringen eller innehållet i en eller flera
bestämmelserna i våra villkor ska tolkas "för att"
andan” i dessa villkor.
Artikel 4 – Erbjudandet
Om ett erbjudande har en begränsad giltighetstid eller är under
villkor, framgår detta uttryckligen av erbjudandet
nämna.
Erbjudandet är utan förpliktelser. Företagaren har rätt att acceptera erbjudandet
att förändra och anpassa sig.
Erbjudandet innehåller en fullständig och korrekt beskrivning av
produkter och/eller tjänster som erbjuds. Beskrivningen är tillräcklig
detaljerad för att möjliggöra en korrekt bedömning av erbjudandet
möjliggöra för konsumenterna. Om företagaren använder
av bilder är dessa en sann representation av
produkter och/eller tjänster som erbjuds. Uppenbara misstag eller
uppenbara fel i erbjudandet är inte bindande för företagaren.Alla bilder, specifikationsdata i erbjudandet är vägledande
och kan inte föranleda ersättning eller upplösning
av avtalet.
Bilder som medföljer produkter är en sann representation
av de produkter som erbjuds. Entreprenören kan inte garantera
att färgerna som visas exakt motsvarar de riktiga
färgerna på produkterna.
Varje erbjudande innehåller sådan information som för konsumenten
det är tydligt vilka rättigheter och skyldigheter som är
acceptera erbjudandet. Detta gäller i
särskild:
priset inklusive skatter;
eventuella fraktkostnader;
på vilket sätt avtalet kommer att ingås och vilket
åtgärder krävs för detta;
huruvida ångerrätten gäller eller inte;
betalningssätt, leverans och utförande av avtalet;
villkoret för accept av erbjudandet, eller villkoret
inom vilken företagaren garanterar priset;
taxans belopp för distanskommunikation om
kostnader för att använda tekniken för kommunikation på
avstånd beräknas på en annan grund än den vanliga
grundpris för de kommunikationsmedel som används;
om avtalet kommer att arkiveras efter dess ingående, och om
ja, hur det kan rådfrågas av konsumenten;
det sätt på vilket konsumenten, innan du stänger
avtal, den av honom inom ramen för avtalet
kan kontrollera den tillhandahållna informationen och återställa den om så önskas;
alla andra språk där, förutom nederländska, den
avtal kan ingås;

de uppförandekoder som företagaren lyder under
och det sätt på vilket konsumenterna antar dessa uppförandekoder
kan konsultera elektroniskt; och
minimitiden för distansavtalet i händelse av en
dyr transaktion.
Valfritt: tillgängliga storlekar, färger, typ av material.
Artikel 5 – Avtalet
Med förbehåll för bestämmelserna i punkt 4, avtalet
fastställd vid tidpunkten för godkännande av konsumenten av
erbjudandet och uppfyllandet av villkoren däri.
Om konsumenten har lämnat erbjudandet elektroniskt
accepterat, bekräftar företagaren omedelbart elektroniskt
bort från mottagandet av antagandet av erbjudandet. Så länge som
mottagandet av detta godkännande är inte av företagaren
bekräftas kan konsumenten lösa upp avtalet.
Om avtalet ingås elektroniskt ska
lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder
att säkra den elektroniska överföringen av data och säkerställer
för en säker webbmiljö. Om konsumenten elektroniskt
kan betala, kommer företagaren att tillhandahålla lämpliga
observera säkerhetsåtgärder.
Företagaren kan – inom juridiska ramar – informera sig
avgöra om konsumenten kan uppfylla sina betalningsförpliktelser
följa, samt alla de fakta och faktorer som är viktiga för
ett ansvarsfullt ingående av distansavtalet. I händelse av att
företagaren har goda skäl på grundval av denna utredning
att inte ingå avtalet har han rätt att styrka
att vägra en order eller begäran eller att verkställa
ställa särskilda villkor.
Företagaren kommer att förse konsumenten med produkten eller tjänsten
följande information, skriftligen eller på ett sådant sätt att det är
konsumenten kan lagras på ett tillgängligt sätt
på en hållbar databärare, bifoga:
a. besöksadressen till företagarens etablering där den
konsumenten kan gå med klagomål; på förfrågan.
b. villkoren under vilka och det sätt på vilket konsumenten av
kan använda ångerrätten, eller en klar
meddelande om uteslutning av ångerrätten;
c. informationen om garantier och befintlig service efter försäljning;
d. informationen som ingår i artikel 4.3 i dessa villkor,
om inte företagaren redan har lämnat denna information till konsumenten
tillhandahålls före avtalets verkställande;
e. kraven för uppsägning av avtalet om
avtalet har en löptid på mer än ett år eller av
är obestämd.
Vid en dyr transaktion är bestämmelsen i föregående stycke endast
gäller första leveransen.
Varje avtal ingås under suspensiv
villkoren för tillräcklig tillgång på relevant
Produkter.
Artikel 6 – Ångerrätt
Vid köp av produkter har konsumenten möjlighet
att upplösa avtalet utan att ange skäl
i 14 dagar. Denna betänketid börjar dagen efter
mottagande av produkten av konsumenten eller ett förhandsbesked från
utpekad konsument och gjort känd för företagaren
representativ.
Under betänketiden kommer konsumenten att hantera
produkt och förpackning. Han kommer bara att använda produkten i den utsträckningen
packa upp eller använd efter behov för att kunna
bedöma om han vill behålla produkten. Om han gillar sin
använder sig av ångerrätten kommer han att returnera produkten med alla
medföljande tillbehör och – om det är rimligt möjligt – i
returnera originalskicket och förpackningen till företagaren,
i enlighet med rimliga och tydliga instruktioner från företagaren
instruktioner.
När konsumenten vill använda sin
ångerrätt är han skyldig att göra detta inom 14 dagar, efter mottagandet
av produkten, som ska göras känd för företagaren. Vet det
Konsumenten ska göra detta genom ett skriftligt meddelande/
e-post. Efter att konsumenten har gjort det känt att använda
önskar utnyttja sin ångerrätt måste kunden
returnera inom 14 dagar. Konsumenten måste bevisa
att de levererade varorna har returnerats i tid, t.ex
med hjälp av leveransbevis.
Om kunden efter köp av de villkor som avses i punkterna 2 och 3
har inte angett att han vill utnyttja sin
ångerrätt eller har inte produkten till företagaren
returneras är försäljningen ett faktum.
Artikel 7 – Kostnader vid återkallelse
Om konsumenten utnyttjar sin ångerrätt ska hans
kostnaderna för att returnera produkterna för kontot
av konsumenten.
Om konsumenten har betalat ett belopp kommer företagaren
detta belopp så snart som möjligt, dock senast 14 dagar efter
avbokning, återbetalning. Detta är dock under förutsättning att
produkten har redan mottagits tillbaka av webbåterförsäljaren eller slutgiltigt
bevis på fullständig retur kan lämnas.
Artikel 8 – Uteslutningsrätt till ångerrätt
Företagaren kan utöva konsumentens ångerrätt
utesluta för produkter som beskrivs i punkterna 2 och 3. Den
uteslutning av ångerrätten gäller endast om
entreprenör detta tydligt i erbjudandet, åtminstone i god tid innan stängning
av avtalet.
Uteslutning av ångerrätten är endast möjlig för
Produkter:
a. som har fastställts av företagaren enl
konsumentspecifikationer;
b. som är tydligt personliga till sin natur;
c. som till sin natur inte kan återlämnas;
d. som kan förstöra eller åldras snabbt;
e. vars pris är föremål för fluktuationer i det finansiella
marknad över vilken företagaren inte har något inflytande;
f. för lösa tidningar och tidskrifter;
g. för ljud- och videoinspelningar och datorprogram vars
konsumenten har brutit förseglingen.
h. för hygienprodukter som konsumenten
har brutit förseglingen.
Uteslutning av ångerrätten är endast möjlig för
tjänster:
a. avseende boende, transport, restaurangverksamhet eller fritidsverksamhet
ska utföras på ett angivet datum eller under ett angivet
tidsperiod;
b. vars leverans med uttryckligt samtycke från
konsumenten har börjat innan ångerfristen har löpt ut;
c. rörande vadslagning och lotterier.
Artikel 9 – Priset
Under den giltighetstid som anges i erbjudandet ska
priserna på de produkter och/eller tjänster som erbjuds inte höjs,

med förbehåll för prisändringar på grund av förändringar i moms
priser.

Utan hinder av föregående stycke får företagaren köpa produkter eller
tjänster vars priser är föremål för fluktuationer
finansmarknaden och över vilken företagaren inte har något inflytande,
med rörliga priser. Denna träldom till
fluktuationer och det faktum att eventuella angivna priser
riktpriser framgår av erbjudandet.
Prishöjningar inom 3 månader efter avslutandet av
avtal är endast tillåtna om de är resultatet av
rättsliga föreskrifter eller bestämmelser.
Prishöjningar från 3 månader efter avslutandet av
avtal är endast tillåtna om företagaren
har föreskrivit och:
a. de är resultatet av lagstadgade föreskrifter eller bestämmelser; eller
b. konsumenten har befogenhet att säga upp avtalet
med verkan från den dag då prishöjningen träder i kraft.
Priserna som anges i erbjudandet av produkter eller tjänster är:
inklusive moms.
Alla priser är med reservation för tryck- och tryckfel. För
följder av tryck- och tryckfel blir inte ansvar
accepterad. Vid tryck- och tryckfel är företagaren inte skyldig att
produkt till fel pris.
Artikel 10 – Överensstämmelse och garanti
Företagaren garanterar att produkterna och/eller tjänsterna
följa avtalet, som anges i erbjudandet
specifikationer, till rimliga krav på tillförlitlighet och/eller
användbarhet och datum för ingåendet av
överenskommelse befintliga rättsliga bestämmelser och/eller
statliga regleringar. Om överenskommet,
företagaren garanterar också att produkten är lämplig för andra
än normalt bruk.
En garanti som tillhandahålls av företagaren, tillverkaren eller importören
påverkar inte de juridiska rättigheterna och påståenden som
konsument på grundval av avtalet gentemot den
företagaren kan hävda.
Eventuella defekter eller felaktigt levererade produkter måste vara
14 dagar efter leverans till företagaren skriftligen
rapporterad. Retur av produkterna måste göras i
originalförpackning och i nyskick.
Företagarens garantiperiod motsvarar
fabriksgarantiperiod. Det är dock entreprenören aldrig
ansvarig för produktens slutgiltiga lämplighet
för varje enskild ansökan av konsumenten, inte heller för
några råd angående användning eller tillämpning av
produkterna.
Garantin gäller inte om:


Konsumenten har reparerat de levererade produkterna själv och/eller
redigerat eller låter repareras och/eller redigeras av tredje part;
De levererade produkterna till onormala förhållanden är
exponeras eller på annat sätt hanteras vårdslöst eller i
konflikt med instruktionerna från företagaren och/eller på
förpackningar har behandlats;
Defekten är helt eller delvis ett resultat av
föreskrifter som regeringen har meddelat eller kommer att utfärda med hänsyn till
arten eller kvaliteten på de material som används.
Artikel 11 – Leverans och utförande
Företagaren kommer att iaktta största möjliga omsorg
ta in mottagandet och vid utförandet av
beställningar av produkter.
Leveransplatsen är den adress som konsumenten
företaget har avslöjat.
Med iakttagande av vad som sägs om detta i artikel 4 i denna
villkor anges, accepterar företaget
snabba beställningar, dock senast inom 30 dagar
utföra, om inte konsumenten har samtyckt till en längre tid
leveranstid. Om leveransen är försenad, eller
om en order inte kan fullgöras eller endast delvis
utförs får konsumenten detta senast 30 dagar efter
han har lagt beställningsmeddelandet. Konsumenten har i det
fall rätt att upplösa avtalet utan kostnad och
rätt till eventuell ersättning.
Vid upplösning enligt föregående stycke kommer företagaren
det belopp som konsumenten har betalat så snart som möjligt,
men senast 14 dagar efter upplösning, återbetala.
Om leverans av en beställd produkt visar sig vara omöjlig,
företagaren kommer att anstränga sig för att tillhandahålla en ersättningsartikel
att göra tillgänglig. Senast vid leveranstillfället kommer det att anges i en tydlig och
meddelas på ett begripligt sätt att en ersättningsvara är
levereras. Med ersättningsartiklar är ångerrätten inte möjlig
är uteslutna. Kostnaderna för en eventuell retur är
på företagarens bekostnad.


Risken för skada och/eller förlust av produkter kvarstår
hos företagaren fram till leveranstillfället till konsumenten
eller en förutpekad och tillkännagiven för företagaren
ombud, om inte annat uttryckligen överenskommits.
Artikel 12 – Varaktighet transaktioner: varaktighet, annullering och förlängning
annullering
Konsumenten kan ingå ett avtal som är på obestämd tid
ingåtts och som sträcker sig till regelbunden leverans av produkter
(inklusive el) eller tjänster, hela tiden
avbryta med iakttagande av överenskommet
avbokningsregler och en uppsägningstid på högst en månad.
Konsumenten kan ingå ett avtal som gäller för en bestämd tid
ingåtts och som sträcker sig till regelbunden leverans av produkter
(inklusive el) eller tjänster, när som helst mot
avbryta vid utgången av visstidsperioden med iakttagande av
överenskomna avbeställningsregler och en uppsägningstid
högst en månad.
Konsumenten kan använda det som avses i föregående stycken
avtal:
avbryta när som helst och är inte begränsade till avbokning på en
specifik tid eller under en specifik period;
åtminstone fördöma på samma sätt som de är av honom
gick in i;
alltid säga upp med samma uppsägningstid som företagaren tidigare
har bestämt sig.
förlängning
Ett avtal som har ingåtts för en bestämd tid och som gäller
till regelbunden leverans av produkter (inklusive el
ingår) eller tjänster, får inte förnyas tyst eller
förnyas för en viss tid.
Utan hinder av föregående stycke, ett avtal som
har ingått en viss period och som sträcker sig till vanlig leverans
av dagliga nyheter och veckotidningar och tidningar blir tysta
förlängas under en bestämd tid på upp till tre månader, om
konsument detta utökade avtal i slutet av
kan säga upp en förlängning med en uppsägningstid om högst en
månad.
Ett avtal som har ingåtts för en bestämd tid och som gäller
till regelbunden leverans av produkter eller tjänster, får endast
tyst förlängas på obestämd tid om
konsumenten kan avbryta när som helst med en uppsägningstid på
högst en månad och en uppsägningstid på högst tre
månader i fall avtalet sträcker sig till det avvecklade, men
mindre än en gång i månaden, levererar dagligen, nyheter och
veckotidningar och tidningar.
Ett avtal med begränsad varaktighet tills överenskommelsen
bekant leverans av dags-, nyhets- och veckotidningar och
tidskrifter (prov eller introduktionsprenumeration) kommer inte att vara det
tyst fortsatte och slutar automatiskt i slutet av
prov- eller introduktionsperiod.
Dyr
Om ett avtal har en löptid på mer än ett år, ska
konsument efter ett år avtalet alltid med en
uppsägningstid på högst en månad, om inte
rimlighet och rättvisa motsätter sig uppsägning före slutet av
att skjuta upp den överenskomna varaktigheten.
Artikel 13 – Betalning
Om inte annat överenskommits,
konsumentbelopp som ska betalas inom 7
arbetsdagar efter början av ångerfristen som avses i
Artikel 6, punkt 1. I händelse av en överenskommelse om att tillhandahålla en
tjänsten börjar denna period efter att konsumenten har mottagit bekräftelsen
erhållits från avtalet.
Konsumenten har skyldighet att korrigera felaktigheter i tillhandahållna eller
angett betalningsuppgifter till företagaren utan dröjsmål.
Vid utebliven betalning från konsumentens sida har företagaren
med förbehåll för lagliga begränsningar, rätten att
att ta ut rimliga kostnader som gjorts kända för konsumenten
föra.

Artikel 14 – Klagomålsförfarande
Klagomål över genomförandet av avtalet ska lämnas inom 7
dagar lämnas in fullständigt och tydligt beskrivna till
företagare, efter att konsumenten har upptäckt bristerna.
Klagomål som lämnas till företagaren kommer att besvaras inom en viss tid
inom 14 dagar från mottagandet.
Om ett klagomål kräver en förutsebar längre handläggningstid,
är av företagaren inom 14 dagar
svarade med en mottagningsbevis och en angivelse när
konsumenten kan förvänta sig ett mer detaljerat svar.
Om klagomålet inte kan lösas i samråd
en tvist uppstår som är föremål för tvistlösningsförfarandet.
Ett klagomål upphäver inte företagarens skyldigheter,
om inte företagaren skriftligen anger annat.
Om ett klagomål befinns vara välgrundat av företagaren,
entreprenören efter eget val eller de levererade produkterna kostnadsfritt
byta ut eller reparera.
Artikel 15 – Tvister
Om avtal mellan företagaren och konsumenten
som dessa allmänna villkor gäller, är
endast nederländsk lag gäller. Även om
konsumenten bor utomlands.